background background

Stad Lëtzebuerg

Linda Gaasch

  • Gemengeconseillère

„Fir eng Stad a fir eng Welt, an där ee Loscht huet ze liewen.“ 

Mir wëssen haut, wat fir Konsequenzen eist Maachen op d’Ëmwelt an domat op eise Liewensraum huet. Ech wéilt, datt mer an eng Zäit kommen, wou mer schlau genuch sinn, fir deementspriechend ze handelen. 

Eis Stad kann hiren Deel dozou bäidroen, datt Ëmwelt, Déier a Mënsch respektéiert ginn an domat Loscht ginn, dran ze investéieren an dran ze liewen. Als Gemeinschaftsprojet!