background background

Stad Lëtzebuerg

Sécher ze Fouss oder mam Vëlo an d’Schoul, eng Selbstverständlechkeet

Mir wëllen di bescht Bedingungen fir Mobilité douce fir eis Kanner, di och di schwächst sinn am Verkéier, well mir der Meenung sinn, dat leet de Grondsteen fir muer. E Kannerverkéiersplang soll an all Quartier mat Kanner zesummen ausgeschafft ginn an esou di fir Kanner wichteg Plazen an Gebäier secher an einfach errechbar maachen. Den Ausbau vum Pedibus awer och méi Promotioun vu « Mam Velo an d’Schoul » si weider Pisten. Déi Gréng Motioun dozou ass mat alle Stëmmen vum Gemengerot ugeholl ginn.

Motion – Sécuriser l’espace routier autour des écoles fondamentales