background background

Stad Lëtzebuerg

Gemengerot 13/11: 4 Motiounen an 4 Froen vun déi gréng

déi gréng Stad hu fir de nächsten Gemengerot Motiounen fir d’Verëffentlechung vun de Kommissiounsrapporten, d’Elektrifizéierung vun de Chantieren, d’Verkéiersberouegung an der Stad, e bessere Vëlosaccès vum Stadkär an Froen zu de Krittären fir d’Forainen erauszesichen, Finalisatioun vum Mobilitéitsplang, enger besser Notzung vum Reewaasser an enger méi effikasser Technologie op der Äispist deposéiert.